Logo
Ministry of Power
Emblem
Mr. Ram Krishan, Officer Incharge
Shram Shakti Bhawan,
New Delhi
Email: ramkrishan(at)nic(dot)in
Phone: +91-11-23324772